orto.nu

START - Skador - Generellt - Kompartmentsyndrom, akut

Skada: Kompartmentsyndrom, akut

Vanligast efter underbensfraktur, annars ovanligt. Underbenet har 4 kompartment:

 • Anteriort med m. tibialis ant.
 • Lateralt med mm. peroneus
 • Posterior superficialis med m. gastrocnemius
 • Posterior profundus med m. soleus

Klassificering

Stadieindelning:

 1. Ökat muskeltryck ger spänning och svullnad i muskellogen som blir öm och smärtar vid palpation. Huden kan vara blank och rodnad. Rörelseomfång i närliggande led minskar.
 2. Vävnadsischemi ger starkt ökande smärta som inte kan behandlas adekvat med analgetika. Objektiva undersökningsfynd kan fortsatt vara få. Extremitetens omfång ökar. Rörelseomfånget minskar. Muskelkraften blir svagare. Vid passiv töjning provoceras ökande smärta.
 3. Känselstörningar uppkommer. Rörelseförmågan försvinner.

Handläggning

Typiska symtom

 • Kraftig smärta
 • Passiv rörelsesmärta
 • Ökad konsistens

Utredning

 • Ta av resp. lossa gips, förband o.dyl.
 • Mät omkrets av skadad kroppsdel – mät med måttband, markera nivån med tuschpenna på huden. Dokumentera måtten.
 • Ange konsistens av vävnaderna t ex mjuk, hård, brädhård.
 • Mät aktivt rörelseomfång – jämför med friska sidan och dokumentera.
 • Prova passivt rörelseomfång med sträckning av respektive muskelloge – dokumentera smärtreaktionen.
 • Dokumentera pulsar och känsel. Nedsatt känsel och puls är mycket sena tecken på kompartmentsyndrom. Ett fullt utvecklat kompartmentsyndrom kan föreligga trots normal puls och känsel.
 • Möjligen kan blodprovstagning av myoglobin hjälpa diagnostik, har typiskt värden > 10 000 μg/l vid kompartmentsyndrom [3]

Vid motsägelsefulla fynd såsom t.ex. kraftig svullnad men låg smärta kan man använda tryckmätning som diagnostisk hjälp., men oklar evidens för detta. Förhöjt vävnadstryck vid mätning stärker den kliniska diagnosen kompartmentsyndrom. Perfusionstryck = medelartärtryck - intramuskulärt tryck, ska i normalfallet vara > 30 mm i normal muskelloge, > 40 mm i traumatiserad muskelloge. Obs: normal tryckmätning utesluter inte kompartmentsyndrom och förhöjt tryck ger inte säker diagnos.

Behandling

Tidig fasciotomi, öppna fascian och låt vara öppet tills det läkt, sy sedan ihop. Kan ta ca 1 vecka.

Vid lång (flera dygn) eller oklar duration så bör fasciotomi inte göras, ger ökad komplikationsrisk inkl. amputation, infektion och droppfot. 

Förslag till hudincisioner


Förslag till incisioner vid fasciotomi på underarm/handrygg


Förslag till incisioner vid fasciotomi på underben: ca 2 cm lateralt om anterolaterala tibiakanten resp. 1-2 cm dorsalt om posteromediala tibiakanten

Komplikationer

Först skadas muskler, sedan nerver och kärl.

 • Celldöd inom 4 timmar
 • Volkmans kontraktur: om ej behandlat så finns risk för fibrosomvandling av muskler med permanent flexion av handled, hand och fingrar
 • Förlorad känsel och motorik = stum klump
 • Crush syndrom: massiva kompartmentsyndrom kan orsaka njursvikt, hypovolemisk chock, acidos, hjärtarytmier

ICD-10

 • T79.6 : Traumatisk ischemi i muskel

Referenser

 1. Kompartmentsyndrom, akut - diagnostik, SU (giltig från 2016-11-08)
 2. Kompartmentsyndrom på Praktisk Medicin
 3. Föreläsning av Jörg Schilcher på Ortopediveckan 2023

Uppdaterad: 2023-09-04 12:29:16 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies