orto.nu

Skada barn: Hälta (barn)

Det är vanligt med hälta hos barn, oftast efter trauma, men kan också komma utan känd orsak. Skadepanoramat varierar med åldern. I vissa fall krävs snabb handläggning.

Barn har svårt att lokalisera smärta, undersök hela benet från höften till foten.

Handläggning (barn)

 • Försök att lokalisera smärtan, undersök hela benet från höften till foten.
 • Gärna röntgenundersökning för utredning av fraktur, Perthes sjukdom, fysiolys, höftledsluxation, malignitet.
 • Ta infektionsprover med SR, CRP och diff för utredning av septisk artrit, osteomyelit, juvenil ideopatisk artrit, leukemi.
 • Vid enbart nattlig smärta: kan tyda på växtvärk (dubbelsidig värk i knän) eller malignitet.
 • Vid trauma och hemartros (knäsvullnad som kom snabbt efter trauma) men normal röntgenbild: beställ MR inom 1 vecka för att utreda ev. osteokondral skada.
 • Vid allmänpåverkan: Inläggning, ta odling från blod, urin, NPH, sår om det finns.
 • Vid ålder 3-6 år, normal röntgenbild, ej allmänpåverkad, normala prover (CRP kan få vara upp till 100), barnet kan gå på benet, smärtlindras bra med NSAID, haft infektion nyligen:
  • Sannolikt simplexcoxit. Lugnande besked men om ej bättre inom 10 dagar så återbesök för utredning av ev. Perthes sjukdom.
  • Vid tveksamhet så boka in tidigt återbesök med ny provtagning och ny klinisk kontroll.

Åldersuppdelade diagnoser (barn)

Generellt

1-4 år

4-10 år

> 10 år

Septisk artrit

Se Septisk artrit (barn).

Osteomyelit

Se Osteomyelit akut (barn).

Fraktur

Se Fraktur femur proximalt och diafysärt (barn) resp. Annan fraktur i nedre extremitet (barn).

Fysiolys caput femori

Se Fysiolys caput femoris (barn).

Perthes sjukdom

Se Perthes sjukdom = Legg-Calvé-Perthes sjukdom = coxa plana (barn).

Kongenital höftledsluxation

Se Kongenital höftledsluxation (barn).

Coxa vara

Onormalt liten vinkel mellan kollum och diafys av femur (< 110°), medför hälta av Trendelenburg-typ. Om vinkeln är < 100° så kan man överväga:

 • Förhöjd sula eller klack [1]
 • Kirurgi med t.ex. valgiserande femurosteotomi, vid behov i kombination med förlängning av femur [1]

Coxa valga

Onormalt stor vinkel mellan kollum och diafys av femur (> 135°). Kan bero på ej åtgärdad kongenital höfledsluxation eller neurologisk sjukdom. Kan opereras med osteotomi. [2]

Snapping hip = coxa saltans

Ger knäppningar som kan vara smärtsamma vid rörelse i höften. Beror på att fascia lata fastnar i trokanter major (external snapping hip), att senan från iliopsoas hoppar (internal snapping hip) eller fri kropp i höftleden (intraartikulär snapping hip). Ofarligt och behöver sällan åtgärdas. [2, 3]

Mb Schlatter

Se Osgood Schlatters sjukdom

Sinding Larsens sjukdom

Se Sinding Larsens sjukdom

Växtvärk

Klinisk diagnos med okänd orsak. Ger krypande känsla i knäna efter sångående, alltid bilateralt. Drabbar barn i åldrar ca 2-5 år. Lindras vid massage eller belastning. Kräver ingen behandling.

JIA = Juvenil idiopatisk artrit

Det finns olika typer av juvenil idiopatisk artrit. Ger oftast ledsmärta med långsamt insjuknande, oftast drabbas flera leder men kan även drabba enstaka led såsom knäled. Ger oftast morgonstelhet. Vanligast debut i knäled i åldrar 3-5 år. För diagnos krävs mer omfattande utredning med bl.a. röntgen, ultraljud, MR, inflammationsprover, reumatisk provtagning m.m. Handläggning brukar samordnas av barnmedicinläkare.

Reaktiv artrit

Ger svullnad, värmeökning och rodnad, oftast vid enstaka led såsom knäled eller fotled. Kan ha snabb debut, har inget föregående trauma. Ger måttligt förhöjt led-LPK. Är en immunologisk reaktion ca 1-6 veckor efter vissa infektioner i mag-/tarmkanalen, urogenitalt eller i luftvägarna.

Se även Reaktiv artrit.

Coxitis simplex

Se Coxitis simplex = höftsnuva (barn).

Henoch-Schönleins purpura

Ger ofta petekier och buksmärtor men kan även ge svullnad och smärta i leder samt rektal blödning, hematuri och njurpåverkan [2]. Vanligast i åldrar 4-10 år [2]. Är en vaskulitsjudom som normalt läker ut spontant. Kontakta barnmedicinläkare vid misstanke.

Borreliaartrit

Akut eller återkommande artrit i en eller flera leder, ofta knäled. Måste tidigare ha blivit biten av fästing. Diagnostiseras genom borreliaserologi i blod och ledvätska. Behandlas med doxycyklin varvid symtomen ska upphöra, annars är det något annat.

Tumörsjukdom

Typiskt nattlig skelettsmärta. Upptäcks ofta vid röntgenundersökning av annan orsak. Ta blodprover med åtminstone SR, CRP, Hb och manuell diff. Ta inte biopsi själv, skriv akut remiss till tumörortoped.

Akut lymfatisk leukemi = ALL

Ger ofta smärta i skelett eller i leder. Ta blodprover, åtminstone SR, CRP, Hb och manuell diff. Kontakta barnmedicinläkare vid misstanke.

Referenser (barn)

 1. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)
 2. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)
 3. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2023-02-09 06:54:08 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies