orto.nu

START - Operationer - Medicinering vid ortopedisk kirurgi - Medicinering vid akuta operationer

Operation: Medicinering vid akuta operationer

Gå direkt till:

Waran

Pausa Waran och ge Konakion 10 mg i.v. Ordinera nytt PK inför operation, om PK > 1,5 så ge Ocplex så nära operationsstart som möjligt enligt tabell:

Kroppsvikt [kg] PK-INR 1,5-1,9 PK-INR 2-3 PK-INR > 3 Upprepad dos om otillräcklig effekt
40-60 500 E 1000 E 1500 E 500 E
60-90 1000 E 1500 E 2000 E 1000 E
>90 1500 E 2000 E 2500 E 1000 E

NOAK

Pausa NOAK, avvakta om möjligt med operation minst en halveringstid:

 • apixaban (Eliquis®) 8-14 h
 • dabigatran (Pradaxa®) 14-17 h, överväg reversering med Praxbind® 5 mb i.v.
 • rivaroxaban (Xarelto®) 7-11 h
 • edoxaban (Lixiana®) 10-12 h

Om PK och APTT är normala och senaste dos > 4 timmar sedan så är det OK att påbörja operation.

Om senaste dos getts för < 15 timmar sedan så ge Ocplex® 2000 E. Om senaste dos 15-24 timmar sedan så ge Ocplex® 1500 E.

Återinsättning av NOAK kan i normalfallet ske andra dygnet efter operation. Vid extra hög blödningsrisk så ge Fragmin® eller motsvarande postoperativt, återinsätt NOAK vid god hemostas.

Trombocythämmare

Vid monoterapi med t.ex. Trombyl® så krävs ingen åtgärd. Vid dubbel trombocythämning (t.ex. Trombyl® + clopidogrel eller Brilique®) så kontakta kardiologkonsult.

Vid behandling med Fragmin® resp. NOAK efter operation så brukar man kunna återinsätta Trombyl® efter ca 2 dagar. Vid ålder > 80 år så avvakta med återinsättande av Trombyl® tills Fragmin®/NOAK-behandlingen avslutats.

Blodtryckssänkande medicinering

ACE-hämmare (t.ex. enalapril, ramipril) och angiotensin II-antagonister (t.ex. candesartan, losartan) ges vanligen inte på operationsdagen. [5, 6]

Betablockerare (t.ex. metoprolol, bisoprolol, Inderal®) ska tas på operationsdagen [5, 6], annars risk för rebound-effekt.

Diabetes

De flesta diabetesläkemedel pausas endast operationsdagen [7]. Undantag:

 • Metformin pausas 48 timmar innan stor kirurgi med betydande risk för njursvikt [7]
 • DDP4-hämmare (*gliptin) kan tas som vanligt även operationsdagen [7]
 • GLP1-analoger (*glutid/*enatid) pausas 1 vecka innan operation [7]
 • SGLT2-hämmare (*flozin) pausas 72 timmar innan operation [7]

Morgoninsulin ges vid operationsstart efter 13:00, annars ska det ej ges.

Laxerande medicinering

Bör ej tas på operationsdagen

Kortison

Om patienten haft behandling med ≥ 10 mg i ≥ 3 månader: ge en extra dos preoperativt.

Referenser

 1. Antikoagulantia vid akut kirurgi SÄS (giltig till 2018-05-19)
 2. Antikoagulantia och/eller trombocythämmare vid akut/halvakut kirurgi inom 24 timmar, SÄS (giltig till 2018-05-19)
 3. Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen, Läkartidningen nr 37 2011
 4. Medicinering i samband med operation vid Skaraborgs sjukhus (giltig till 2021-08-05, besökt 2020-07-24)
 5. Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia (NOAK) av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (besökt 2021-04-21)
 6. Läkemedel, ordinarie inför anestesi och operation, SU
 7. Perioperativt omhändertagande av diabetespatienter på SÄS (besökt 2024-04-27)

Uppdaterad: 2024-05-14 08:26:52 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies