orto.nu

START - Operationer - Medicinering vid ortopedisk kirurgi

Operation: Medicinering vid ortopedisk kirurgi

Gå direkt till:

Antibiotika peroperativt

Antibiotika till vuxna

Vid användande av blodtomt fält ges första dos 30 minuter före anläggande.

Ledplastik

Gentamycin i cement till alla.

Ej allergi: Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.

Allergi:

 • Har patienten haft enbart utslag, som varit begränsade och utan påtaglig klåda?
  → Ge kloxacillin som ovan 2 g vid 3 tillfällen (0, 2 och 6 timmar)
 • Har patienten haft utbredda kliande utslag och/eller angioödem?
  → Ge cefotaxim 2 g vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)
 • Har patienten haft anafylaxi med luftvägssymtom och/eller blodtrycksfall eller svimning?
  → Ge klindamycin 600 mg vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)
Slutna frakturer
  SU SÄS
Ej allergi Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.
PC-allergi Klindamycin 0,6 g i.v. 30 minuter före op. Klindamycin 0,6 g i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas efter fyra timmar.
Öppna frakturer

Börja antibiotikabehandling snarast:

  SU SÄS
Ej allergi Kloxacillin 2 g x 3 i.v. under ett dygn. Kloxacillin 2 g x 4 i.v. under ett dygn.
PC-allergi Klindamycin 0,6 g x 3 under ett dygn. Klindamycin 0,6 g x 3 under ett dygn.
Amputationer
  SU SÄS
Ej allergi   Kloxacillin 2 g 30 minuter innan operation.
Dos upprepas efter 3 timmar om operationen då fortfarande pågår.
PC-allergi   Klindamycin 0,6 g 30 minuter innan operation.
Artroskopi

Ingen profylax.

Antibiotika till barn

Förstahandsval: kloxacillin 25 mg/kg i.v., max 2 g

Vid penicillinallergi: Dalacin® 10 mg/kg i.v., max 300 mg

Antibiotikaprofylax bör ges i engångsdos 30 min innan operationsstart vid:

 • Öppen lednära kirurgi, insättande av annat osteosyntesmaterial än stift eller TEN-spikar
 • Öppen reposition av fraktur med fixation med platta och skruvar
 • Öppen reposition i led eller annan artrotomi
 • Korrigerande osteotomier
 • Borrfyseodes
 • Temporär fyseodes med 8-plattor
 • Korsbandskirurgi eller artroskopi med implantat
 • Ryggkirurgi
 • Eksematösa förändringar över operationsområdet

Antibiotikaprofylax behöver inte ges vid okomplicerade fall av:

 • TEN-spikning
 • Stiftning av handledsfrakturer
 • Stiftning av suprakondylära frakturer
 • Perkutan skruvfixation av frakturer
 • Externfixation av fraktur
 • Isolerad hälseneförlängning eller tenotomi hos frisk patient
 • Triggerfingeroperation
 • Okomplicerad diagnostisk artroskopi knä
 • Extraktion av osteosyntesmaterial

Akut operation

Waran

Pausa Waran och ge Konakion 10 mg i.v. Ordinera nytt PK inför operation, om PK > 1,5 så ge Ocplex så nära operationsstart som möjligt enligt tabell:

Kroppsvikt [kg] PK-INR 1,5-1,9 PK-INR 2-3 PK-INR > 3 Upprepad dos om otillräcklig effekt
40-60 500 E 1000 E 1500 E 500 E
60-90 1000 E 1500 E 2000 E 1000 E
>90 1500 E 2000 E 2500 E 1000 E

NOAK

Pausa NOAK, avvakta om möjligt med operation minst en halveringstid:

 • apixaban (Eliquis®) 8-14 h
 • dabigatran (Pradaxa®) 14-17 h
 • rivaroxaban (Xarelto®) 7-11 h

Om PK och APTT är normala och senaste dos > 4 timmar sedan så är det OK att påbörja operation.

Om senaste dos getts för < 15 timmar sedan så ge Ocplex 1500 E. Om senaste dos 15-24 timmar sedan och GFR < 50 så ge 1000 E Ocplex.

Återinsättning av NOAK kan i normalfallet ske andra dygnet efter operation. Vid extra hög blödningsrisk så ge Fragmin® eller motsvarande postoperativt, återinsätt NOAK vid god hemostas.

Trombocythämmare

Vid monoterapi med t.ex. Trombyl® så krävs ingen åtgärd. Vid dubbel trombocythämning (t.ex. Trombyl® + clopidogrel eller Brilique®) så kontakta kardiologkonsult.

Vid behandling med Fragmin® resp. NOAK efter operation så brukar man kunna återinsätta Trombyl® efter ca 2 dagar. Vid ålder > 80 år så avvakta med återinsättande av Trombyl® tills Fragmin®/NOAK-behandlingen avslutats.

Blodtryckssänkande medicinering

ACE-hämmare (t.ex. enalapril, ramipril) och angiotensin II-antagonister (t.ex. candesartan, losartan) ges vanligen inte på operationsdagen.

Betablockerare (t.ex. metoprolol, bisoprolol, Inderal®) ska tas på operationsdagen, annars risk för rebound-effekt.

Diabetes

Metformin pausas om möjligt 48 timmar innan operation, övriga diabetestabletter pausas på morgonen inför operation.

Morgoninsulin ges vid operationsstart efter 13:00, annars ska det ej ges.

Laxerande medicinering

Bör ej tas på operationsdagen

Kortison

Om patienten haft behandling med ≥ 10 mg i ≥ 3 månader: ge en extra dos preoperativt.

Elektiv operation

Waran

Pausas ≥ 5 dygn innan operation, ersätts med Fragmin®. Vid förmaksflimmer kan man sätta ut Waran i max en vecka utan att ersätta med Fragmin®.

NOAK och LMH (Fragmin®/Klexane®)

Pausas:

Njurfunktion
eGFR
[ml/min]
LMH
(Fragmin®/Klexane®)
Apixaban
(Eliquis®)
Riveraxoban
(Xarelto®)
Dabigatran
(Pradaxa®)
Blödningsrisk Blödningsrisk Blödningsrisk Blödningsrisk
Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög
>80 ≥12 h ≥24 h 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h
50-80 ≥12 h ≥24 h 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h
30-50 ≥12-24 h ≥24-48 h 48 h 72 h 48 h 72 h 48 h 96 h
15-30 ≥24-36 h ≥24-48 h 48 h >72 h >96 h >96 h >120 h >120 h

Återinsättning av Waran/NOAK kan i normalfallet ske 1-2 dagar efter operation [13]. Vid extra hög blödningsrisk så Fragmin® eller motsvarande postoperativt, återinsätt NOAK vid god hemostas.

Trombocythämning (ASA, clopidogrel, Brilique®)

Vid monoterapi så behöver man i normalfallet inte avbryta behandlingen. Vid befarad stor blödningsrisk (notera att spinalanestesi räknas som stor blödningsrisk [10]) och man önskar sätta ut trombocythämning:

  SU SÄS
Dipyramidol (Persantin®) 0 h 2 dygn
Cilostazol (Pletal®) 4 dygn 4-5 dygn
ASA (Trombyl®/Asasantin®) 0 h

5 dygn

ASA (Bamyl®, Magnecyl®, Aspirin®, Treo®) 7 dygn
Clopidogrel (Plavix®) 5 dygn 5 dygn
Ticagrelor (Brilique®) 5 dygn 5 dygn
Prasugrel (Effient®) 7 dygn 7 dygn

Vid dubbel trombocythämning så avvakta om möjligt tills dubbelbehandlingen är avslutad:

 • Efter PCI med BMS (Bare Metal Stent) avvakta minst 4 veckor.
 • Efter PCI med DES (Drug Eluting Stent) avvakta minst 3 månader.
 • Om man trots allt önskar operera innan detta så ta kontakt med kardiologkonsult.

NSAID

Pausas:

  SU SÄS
Diklofenak 1 dygn 12 h
Ibuprofen 1 dygn 12 h
Naproxen 4 dygn 2 dygn

Blodtryckssänkande medicinering

ACE-hämmare (t.ex. enalapril, ramipril) och angiotensin II-antagonister (t.ex. candesartan, losartan) ges vanligen inte på operationsdagen.

Betablockerare (t.ex. metoprolol, bisoprolol, Inderal®) ska tas på operationsdagen, annars risk för rebound-effekt.

Diabetes

Metformin pausas 48 timmar innan operation, övriga diabetestabletter pausas på morgonen inför operation.

Morgoninsulin ges vid operationsstart efter 13:00, annars ska det ej ges.

Laxerande medicinering

Bör ej tas på operationsdagen

Kortison

Om patienten haft behandling med ≥ 10 mg i ≥ 3 månader: ta en extra dos preoperativt.

MAO-hämmare

Pausas vanligen 2 veckor innan operation.

Hormonpiller

Preventivmedel med med östrogen (p-piller, p-ring, p-plåster) sätts ut 4 veckor innan operation (ger ökad trombosrisk). Mellanpiller, minipiller, p-stav, p-spruta, hormonspiral och kopparspiral innehåller inte östrogen och behöver inte pausas.

Antireumatiska läkemedel

 • Cyklofosfamid: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
 • Klorambucil: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
 • Övriga icke-biologiska läkemedel (t.ex. ciklosporin, metotrexat, sulfasalazine m.fl.) behöver inte pausas
 • Biologiska läkemedel::
  • Abatacept i.v.: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Abatacept s.c.: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Adalimumab (Humira®): pausas 2 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Anakinra: pausas 1 dag innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Belimumab: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Certolizumab pegol: pausas 2 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Etanercept  (Enbrel®): pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Golimumab: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Infliximab (Remicade®): pausas 8 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Rituximab (Mabthera®): Så långt från infusion som är rimligt,  > 4 månader? Återinsättning 1-2 veckor efter
  • Sekukinumab: behöver ej pausas
  • Tocilizumab i.v.: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Tocilizumab s.c.: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Ustekinumab: behöver ej pausas
 1. Antikoagulantia vid akut kirurgi SÄS (giltig till 2018-05-19)
 2. Antikoagulantia vid elektiv kirurgi SÄS (giltig till 2018-02-26)
 3. Peroperativ antibiotikabehandling SÄS (giltig till 2019-07-10)
 4. Rutin för antibiotikaprofylax vid frakturkirurgi SU (giltig från 2015-12-21)
 5. Antibiotikaprofylax vid barnortopediska operationer, SU (giltig från 2017-03-08)
 6. Antikoagulantia och/eller trombocythämmare vid akut/halvakut kirurgi inom 24 timmar, SÄS (giltig till 2018-05-19)
 7. Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation, SÄS (giltig till 2018-02-26)
 8. Seponering av antikoagulantia, ADP - hämmare, ASA och NSAID inför elektiva ingrepp, SU (giltig till 2014-05-21)
 9. Utsättning av antireumatiska läkemedel vid elektiv reuma-kirurgi, Svensk Reumatologisk Förening (2017-03-09)
 10. Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen, Läkartidningen nr 37 2011
 11. Vårdprogram för Led- och skelettinfektioner 2018, Svenska Infektionsläkarföreningen (besökt 2019-02-07)
 12. Medicinering i samband med operation vid Skaraborgs sjukhus (giltig till 2021-08-05, besökt 2020-07-24)
 13. Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia (NOAK) av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (besökt 2021-04-21)

Uppdaterad: 2021-04-21 13:36:58 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies